Publikácie


Rodový rozmer telepráce: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Pribúdanie telepráce a hybridnej práce od pandémie COVID-19 výrazne ovplyvnilo ženy. Tento diskusný dokument skúma rodový rozmer telepráce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a skúma vývoj súvisiacich právnych predpisov.

Medzi identifikované medzery, ktoré si vyžadujú ďalší výskum, patrí rodový rozmer kyberšikanovania, rodové aspekty a politiky BOZP na úrovni podnikov v tejto oblasti a absencia rodových aspektov v regulácii telepráce zameranej na BOZP. V dokumente sa zdôrazňuje, že rodovo citlivé predpisy v oblasti telepráce a hybridnej práce môžu prispieť k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom žien a ich integrácii na trhu práce.

Download pdf icon in: