Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκστρατεία με τίτλο «Πρόληψη Επαγγελματικών Κινδύνων λόγω Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργασίας»

Φορέας: ACT

Χώρα: Πορτογαλία

Περιγραφή:

Η εκστρατεία με τίτλο «Πρόληψη Επαγγελματικών Κινδύνων λόγω Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργασίας» προσφέρει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων και συμβάλλει στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Image
"Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment" Campaign