Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Το OSHwiki προσφέρει τη δυνατότητα κοινής χρήσης γνώσεων, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (YAE)

Organisation: EU-OSHA

Country: EU

Περιγραφή:

Το OSHwiki του EU-OSHA δημιουργήθηκε με στόχο τη διάδοση της γνώσης, της ενημέρωσης και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) ώστε να υποστηριχθούν οι κυβερνήσεις, οι βιομηχανικοί κλάδοι και οι οργανώσεις των εργαζομένων κατά τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας. Το OSHwiki αποσκοπεί να αποτελέσει έγκυρη πηγή ενημέρωσης με εύκολη επικαιροποίηση, επιμέλεια ή μετάφραση που θα υπερβαίνει τα όρια της κοινότητας ΕΑΥ.

Image
OSHwiki enables the sharing of occupational safety and health (OSH) knowledge, information and best practices