Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκστρατείες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Φορέας: Autoridade para as Condiçôes de Trabalho

Περιγραφή:

Διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως για παράδειγμα η εκστρατεία με τίτλο Ασφάλεια και Υγεία στις Γεωργικές και Δασοκομικές Εργασίες από το 2015 / 2016

Image
Information and Awareness Campaigns