Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Στρατηγική επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας της Αυστρίας 2007-2012

Φορέας: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας)

Χώρα: Αυστρία

Περιγραφή:

Φυλλάδιο για την εθνική στρατηγική ΕΑΥ της Αυστρίας. Περιλαμβάνονται πέντε θεματικοί άξονες: εκτίμηση κινδύνου και επίγνωση επικινδυνότητας, πρόληψη ατυχημάτων, πρόληψη των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και των επαγγελματικών ασθενειών, καθοδήγηση και προηγμένη κατάρτιση και ενημέρωση για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Image