Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

9η πρωτοβουλία του ENWHP με τίτλο «Προωθώντας την ασφαλή και υγιή εργασία για τους εργαζομένους με χρόνιες ασθένειες»

Φορέας: Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή Υγείας στον Χώρο Εργασίας (ENWHP)

Χώρα:

Περιγραφή:

Εκστρατεία που προωθεί την ασφαλή, υγιή, κατάλληλη εργασία για όσους υποφέρουν από τις συνέπειες κάποιας χρόνιας ασθένειας είτε δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κρατήσουν τη θέση τους είτε υποστηρίζοντας την επιστροφή τους στην εργασία (RTW). Το ENWHP εργάστηκε ώστε να εισαχθούν αποτελεσματικές πρακτικές υγείας στους χώρους εργασίας μέσω ενός θετικά διακείμενου τρόπου σκέψης αλλά και μέσω της καθοδήγησης και των εργαλείων που προσφέρει στους εργοδότες, συμβάλλοντας ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα για τους εργαζομένους με χρόνιες ασθένειες.

Image
9th ENWHP initiative 'Promoting healthy work for employees with chronic illness'