Analizy przykładów


Wnioski z francuskich ram prawnych dotyczących pracy za pośrednictwem platform internetowych

stała się w ostatnich latach tematem budzącym kontrowersje, ponieważ prawa pracowników dotyczące warunków pracy oraz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) nie są jasno określone w ramach istniejących przepisów.

W tym studium przypadku analizuje się kilka inicjatyw ustawodawczych wprowadzonych we Francji w celu uregulowania praw osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych i polepszenia ich warunków pracy. W szczególności inicjatywy te mają na celu przyznanie indywidualnych i zbiorowych praw osobom samozatrudnionym pracującym za pośrednictwem platform internetowych, zwiększenie przejrzystości pracy za pośrednictwem platform internetowych i zwalczanie oszustw socjalnych oraz przyznanie osobom pracującym za pośrednictwem platform internetowych w sektorze transportu prawa do odmowy wykonania zadań i do bycia offline bez sankcji za odmowę.

Choć inicjatywy te stanowią ważny krok na drodze do polepszenia warunków pracy w gospodarce opartej na platformach internetowych, wiele zainteresowanych stron zgadza się, że ich zakres w niewystarczającym stopniu zajmuje się kwestią egzekwowania przepisów BHP.

Download PDF file in: