Analizy przykładów


Działania inspektoratu pracy i zakładu ubezpieczeń społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy za pośrednictwem platform internetowych

stanowi wyzwanie dla przepisów kodeksu pracy i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a także ich monitorowania i egzekwowania. Przepisy te mają wpływ na pracę inspektoratu pracy i zakładu ubezpieczeń społecznych oraz na pracowników platform internetowych w zakresie ich statusu i warunków pracy.

To studium przypadku zapewnia wgląd w role i działania inspektoratu pracy i zakładu ubezpieczeń społecznych w zakresie BHP odnośnie do pracy za pośrednictwem platform internetowych. Dokładniej analizując inicjatywy ze strony służb kontroli w Belgii, Hiszpanii i Polsce, w raporcie przedstawiono wnioski wyciągnięte z kwestii napotkanych przez te służby oraz strategie opracowane w celu ich rozwiązania.

Omówione tu zostały konsekwencje dla polityki, z podkreśleniem kluczowych punktów powiązanych z głównymi kwestiami pozostającymi do rozwiązania, jak np. niejednoznaczny status zatrudnienia pracowników platform internetowych. Wśród dobrych praktyk, do których państwa członkowskie mogą odnieść się jako przykładów, należą znaczenie skoordynowanych działań, podnoszenie świadomości oraz budowanie zdolności i szkolenia inspektorów.

Download PDF file in: