Περιπτωσιολογικές μελέτες


Μια εθνική και τοπική απάντηση στις προκλήσεις της οικονομίας των πλατφορμών στην Ιταλία

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματά των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, το ωράριο εργασίας και την αποζημίωση δεν καθορίζονται σαφώς από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη επισημαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά της ιταλικής νομοθεσίας η οποία ισχύει για την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες και την πρωτοβουλία του δήμου της Μπολόνια, στη βόρεια Ιταλία, για την προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες (κυρίως των διανομέων φαγητού) με την εισαγωγή του «Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ψηφιακής εργασίας στο αστικό πλαίσιο». Ο Χάρτης, ο οποίος εγκρίθηκε οικειοθελώς σε περιφερειακό επίπεδο, επηρέασε και σε εθνικό επίπεδο τη νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση των δικαιωμάτων των αυτοαπασχολούμενων. Έχει καταστεί πρότυπο σε άλλες περιοχές της Ιταλίας και μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα μέτρα του Χάρτη εφαρμόστηκαν από αρκετές πλατφόρμες και οι συνθήκες εργασίας για τους διανομείς βελτιώθηκαν. Συνιστούν μέτρα που πρέπει να επεκταθούν σε άλλους τύπους εργαζομένων σε πλατφόρμες.   

Download PDF file in: