Περιπτωσιολογικές μελέτες


Διδάγματα από το γαλλικό νομοθετικό πλαίσιο για την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες

Τα τελευταία χρόνια, η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες έχει καταστεί αντικείμενο προβληματισμού, επειδή τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) δεν καθορίζονται με σαφήνεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη εξετάζει διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θεσπίστηκαν στη Γαλλία για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε πλατφόρμες και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη χορήγηση ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων στους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους σε πλατφόρμες, την αύξηση της διαφάνειας στην εργασία σε πλατφόρμες και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και την παροχή στους εργαζόμενους σε πλατφόρμες στον τομέα των μεταφορών του δικαιώματος να αρνούνται αναθέσεις και να αποσυνδέονται χωρίς να τιμωρούνται για αυτό.

Παρόλο που οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην οικονομία των πλατφορμών, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν ότι το πεδίο εφαρμογής τους δεν καλύπτει επαρκώς την επιβολή των κανονισμών για την ΕΑΥ.

Download PDF file in: