Publikacje


Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wdrożenie w miejscu pracy

Nowe cyfrowe systemy monitorowania BHP nie mogą jedynie zastąpić istniejących procedur BHP; skuteczne wprowadzenie cyfrowych systemów monitorowania BHP zależy od właściwego wdrożenia, w tym zapewnienia pomocniczych zasobów w miejscu pracy (kodeksy postępowania, wytyczne/podręczniki, materiały szkoleniowe, materiały marketingowe i studia przypadków).

W niniejszym dokumencie orientacyjnym zawarto zalecenia dotyczące ramowych warunków skutecznego wdrażania i integracji cyfrowych systemów monitorowania BHP w miejscu pracy przez przedsiębiorstwa.

Download PDF file in: