Tietoa aiheesta


Mahdollisuudet ja riskit

Talouden digitalisaation lisääntyminen sekä digitaaliteknologioiden kasvava käyttö työpaikoilla avaavat uusia mahdollisuuksia sekä työnantajille että työntekijöille, mukaan lukien mahdollisuudet parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta.

 • Tehtävien automatisoinnissa koneille siirretään toistuvia, työläitä ja turvallisuutta vaarantavia tehtäviä.
 • Robotiikan ja tekoälyn avulla tuetaan ja korvataan työntekijöitä vaarallisissa työympäristöissä.
 • Digitaaliteknologiat ja suorituskykyä parantavat teknologiat (esim. eksoskeletonit) helpottavat epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden, kuten alentuneesti työkyisten työntekijöiden, maahanmuuttajien tai huonojen työllistymismahdollisuuksien alueilla asuvien työntekijöiden, pääsyä työmarkkinoille.
 • Seurannan parantaminen yhdistettynä massadataan antaa mahdollisuuden oikea-aikaisempiin ja tehokkaampiin tukitoimiin.
 • Työ- ja yksityiselämän tasapaino, joustavuus ja työntekijöiden kokema itsenäisyys paranevat kotoa käsin työskentelevillä työntekijöillä.

EU-OSHAn vuoden 2022 OSH Pulse -kyselytutkimuksen tiedoista käy ilmi, että digitaaliteknologian käyttö työympäristön melun, kemikaalien, pölyn ja kaasujen seuraamiseksi koskee 19,2 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä. Sykkeen, verenpaineen, työasentojen ja muiden elintoimintojen yksilökohtainen seuranta koskee 7,4 prosenttia työntekijöistä.

Samasta lähteestä saadut tiedot osoittavat myös, että kotona työskentelevät etätyöntekijät altistuvat harvemmin asiakkaiden, potilaiden tai oppilaiden työntekijöihin kohdistamalle fyysiselle tai sanalliselle väkivallalle tai häirinnälle tai kiusaamiselle. Kotona etätyötä tekevistä työntekijöistä vain 7,9 prosenttia (15,7 prosenttia koko työväestöstä) ilmoitti altistuneensa fyysiselle tai sanalliselle väkivallalle. Tämä johtuu pääasiassa työskentelystä tehtävissä, joissa vuorovaikutus muiden kanssa on vähäisempää. Häirinnästä tai kiusaamisesta (myös työtovereiden ja esihenkilöiden taholta) ilmoitti vain 4,4 prosenttia (7,3 prosenttia koko väestöstä). Sosiaalisella eristyneisyydellä on voinut olla tässä hillitsevä vaikutus. On syytä mainita, että kotoa käsin työskentelevät etätyöntekijät ilmoittavat vähemmän todennäköisesti itsenäisyyden puutteesta tai heikommista mahdollisuuksista vaikuttaa työtahtiin tai työprosesseihin (14,4 prosenttia) kaikkiin työntekijöihin verrattuna.

Digitaaliteknologian käyttöönotosta työpaikoilla aiheutuu myös työterveydelle ja -turvallisuudelle haasteita ja riskejä, kuten

 • digitaalinen seuranta, itsenäisyyden menettäminen, työtahdin kiristyminen ja paineet suoriutua tiettyjen vaatimusten mukaisesti
 • keskijohdon työpaikkojen korvaaminen algoritmeilla, jotka jakavat tehtäviä työntekijöille ja seuraavat heidän suoriutumistaan
 • työn hallinnan menetys, työn pirstominen hyvin yksinkertaisiin, vakiomuotoisesti suoritettaviin työtehtäviin sekä työn sisällön kaventuminen ja laadullinen köyhtyminen
 • työntekijöiden eristyneisyys, virtuaalisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja vertaistuen menetys
 • työntekijöitä koskevat väärät tai epäoikeudenmukaiset päätökset, jotka perustuvat virheitä sisältäviä tietoja ja/tai ohjelmia käyttäviin automaattisiin tai osittain automaattisiin prosesseihin
 • käyttäytymistä ohjaavat ja seuraamusjärjestelmät sekä työntekijöiden luokitus suoriutumisen perusteella
 • epäselvyydet vastuista työterveys- ja työturvallisuusasioissa sekä voimassa olevan työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön soveltamisessa
 • liikkuvuus, joustavuus, tavoitettavuus ympärivuorokautisesti ja kaikkina viikonpäivinä sekä työn ja yksityiselämän välisten rajojen hämärtyminen.

EU-OSHAn vuoden 2019 ESENER-kyselytutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että digitaalisten teknologioiden lisääntynyt käyttö työpaikalla on yhteydessä psykososiaalisiin riskeihin, kuten aikapaineisiin, huonoon viestintään tai yhteistyöhön, työsuhteen epävarmuuteen sekä pitkiin työvuoroihin tai epäsäännöllisiin työaikoihin.

Lisäksi työntekijöille suunnatussa EU-OSHAn vuoden 2022 OSH Pulse -kyselyssä vastaajat totesivat, että digitaaliteknologian käyttö on johtanut yksin työskentelyyn (44 prosenttia vastaajista), työn valvonnan lisääntymiseen (37 prosenttia), työn itsenäisyyden vähenemiseen (19 prosenttia), digitaaliteknologian määrittämään työnopeuteen tai työtahtiin (52 prosenttia) ja työmäärän kasvuun (33 prosenttia).

Vuoden 2022 OSH Pulse -kyselyssä ilmeni myös, että kotoa käsin työskentelevät etätyöntekijät raportoivat työmäärän lisääntymisestä (33,2 prosenttia), digitaaliteknologian määrittämästä työnopeudesta tai työtahdista (61,2 prosenttia), sosiaalisesta eristyneisyydestä (56,8 prosenttia) ja ankarasta aikapaineesta tai työn aiheuttamasta ylikuormituksesta (46,9 prosenttia) useammin kuin koko työväestö.