Sanasto


Tarkempia tietoja digitalisaatiosanaston termien lähteistä ja määritelmistä saat tästä tiedostosta.

A

Ä

D

E

F

I

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

A

 • Algoritmi

  Tarkasti määritetty joukko toimintaohjeita, joka kuvaa, miten tietokone tai ihminen voi suorittaa jonkin tehtävän tai ratkaista ongelman.

 • Algoritmien läpinäkyvyys

  Algoritmien läpinäkyvyys tarkoittaa periaatetta, jonka
  mukaan algoritmien toimintaan ja niiden tuottamiin tuloksiin vaikuttavien tekijöiden olisi oltava läpinäkyviä tai avoimia työnantajille, poliittisille päättäjille ja työntekijöille, jotka käyttävät tai sääntelevät näitä algoritmeja hyödyntäviä järjestelmiä tai joihin nämä järjestelmät vaikuttavat.
  Henkilöstön edustajien osallistuminen on olennaista työntekijöiden luottamuksen lisäämiseksi järjestelmiin.

 • Algoritminen johtaminen

  Tekoälypohjaisen toiminnan johtamisen alatyyppi, jossa johtamiseen hyödynnetään yksinkertaisia (ts. ilman tekoälyä toimivia) algoritmeja ja digitaalitekniikkaa (esim. työntekijöiden seurantalaitteita, tietokoneita tai kasvontunnistusohjelmistoja) automaattisella tai osittain automaattisella tavalla. Sen avulla voidaan automatisoida suuri määrä toiminnan johtamisen tehtäviä (esim. aikataulujen suunnittelu, työvuorosuunnittelu ja työntekijöiden seuranta päälle puettavilla laitteilla). Tekoälypohjaiseen toiminnan johtamiseen käytetään älykästä simulaatiota, jota tarvitaan epävarmuustekijöiden käsittelemisessä (ts. se tuottaa eri tuloksia ympäristössä tapahtuneiden muutosten perusteella), kun taas algoritmipohjainen hallinta on luonteeltaan determinististä (ts. se tuottaa aina saman tuloksen, jos syötetyt tiedot ovat samat).

 • Alustatyö

  Työtä, jota tehdään tai välitetään verkkoalustan, eli verkossa toimivan digitaalitekniikoita hyödyntävän markkinapaikan, kautta. Kyseiset tekniikat helpottavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

 • Asiakkuuden hallintajärjestelmä

  Asiakkuuden hallintajärjestelmän (CRM) avulla voidaan aikatauluttaa, suunnitella ja hallita organisaation myynti- ja ennakkomyyntitoimia.
  Järjestelmät koostuvat laitteistoista, ohjelmistoista ja viestintäsovelluksista, ja niillä parannetaan asiakasyhteistyön seurantaa ja asiakasviestintää.

 • Automaatio

  Sellaisten järjestelmien tai teknisten menettelyjen käyttö, joiden avulla laite tai järjestelmä suorittaa (osittain tai kokonaan) toiminnon, jonka aiemmin suoritti (tai olisi voinut suorittaa osittain tai kokonaan) ihminen.

Ä

 • Älykkäät digitaaliset järjestelmät

  Yläkäsite, joka kattaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden seurantaan ja parantamiseen tarkoitetut uudet järjestelmät. Se käsittää esimerkiksi älykkäät henkilönsuojaimet (joilla voidaan mitata kaasujen ja toksiinien pitoisuutta ilmassa sekä melutasoa ja vaarallista lämpötilojen vaihtelua), puettavat laitteet (jotka voivat olla vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa esimerkiksi suojakypäröihin tai suojalaseihin asennetuilla antureilla) ja mobiilit tai kiinteät järjestelmät, joissa käytetään kameroita ja antureita (esim. droonit, jotka pääsevät helposti työmaiden vaarallisille alueille ja voivat valvoa niitä tehokkaasti; näin vältetään ihmisten joutuminen vaaraan rakennus- ja kaivosteollisuudessa).

 • Älykkäät henkilönsuojaimet

  Älykkäät henkilönsuojaimet ovat viimesijainen keino suojata työntekijöitä vaaroilta. Niitä käytetään, kun vaaroja ei voida poistaa tai kun niiden riskejä ei voida lieventää kollektiivisilla tai organisatorisilla toimenpiteillä, koneiden suunnittelulla tai kunnossapitokäytännöillä. Niissä tavanomaisiin suojavaatteisiin yhdistetään älykkäitä osia, kuten antureita, ilmaisimia, tiedonsiirtomoduuleja, paristoja ja kaapeleita.

D

 • Data-analytiikka

  Prosessi, jossa datasta muodostetaan käsityksiä ja hyödynnettävää tietoa tilastollisten tai muiden tekniikoiden ja työkalujen avulla.

 • Datan vinouma

  Datan vinouma syntyy, kun datassa on järjestelmällisesti tietyntyyppisiä virheitä, joiden takia jotkin tietoaineiston osatekijät painottuvat ja/tai ovat edustettuina aineistossa enemmän tai vähemmän kuin muut osatekijät. Ohjelmoijien tai ohjelmistokehittäjien sosiokulttuuriset ennakkoluulot ja uskomukset voivat olla yksi syy siihen, miksi järjestelmät keräävät ja tuottavat vinoutunutta dataa.

E

 • Edistynyt robotiikka

  Edistyneellä robotiikalla tarkoitetaan sellaisten koneiden suunnittelua, tuotantoa ja käyttöä, jotka tekoälyä käyttäen ja vuorovaikutuksessa ympäröivän reaalimaailman kanssa pystyvät suorittamaan vaikeita ja monimutkaisia tehtäviä.

 • Esineiden internet

  Esineiden internetillä tarkoitetaan fyysisen ja virtuaalisen (kyberfyysisen) toimintaympäristön yhdistelmää, jossa laitteet keräävät tietoa ja välittävät sitä internetin kautta tietokoneisiin tuotanto- ja työprosessidatan tarkkaa analysoimista varten. Toisin sanoen ihmiset luovat ”ubiikkiyhteiskunnan” (arjen tietoyhteiskunnan), jossa kaikki laitteet [– –] ovat verkottuneet keskenään. Esineiden internet muokkaa vuorovaikutustamme fyysisen maailman kanssa laitteilla, jotka on liitetty toisiinsa alustalla (esim. pilvessä) ja jotka suorittavat toimintoja syötteiden ja ohjelmoinnin perusteella.

 • Etätyö

  Etätyöllä tarkoitetaan mitä tahansa työjärjestelyä kotoa käsin työskentelyyn tai yleisesti ottaen työskentelyyn muualla kuin työnantajan toimitiloissa tai kiinteässä työpisteessä. Tässä yhteydessä keskitytään etätyöhön, johon kuuluu digitaaliteknologioiden (esim. pöytätietokoneet, älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, ohjelmistopaketit ja internet) käyttäminen.

F

 • Fyysinen tehtävä

  Tehtävä edellyttää yhtä tai useampaa fyysistä suoritusta.

I

 • Ihminen määrää - periaate

  Digitalisaatioon sovellettavan ihminen määrää -periaatteen mukaan tekoäly ja digitaaliset tekniikat tukevat ihmisten toteuttamaa päätöksentekoa ja johtamista sekä työntekijöiden tietämystä heitä koskevista asioista, työntekijöiden kuulluksi tulemista ja osallisuutta, mutta eivät korvaa niitä.
  Kun digitaaliset järjestelmät suunnitellaan ja kehitetään ja kun niitä käytetään ihmiskeskeisesti, niitä voidaan käyttää työntekijöiden tukemisessa siten, että ne kuitenkin pysyvät ihmisen hallinnassa.

 • Ihmisanalytiikka, työvoima-analytiikka

  Tällä tarkoitetaan tekoälypohjaisia työntekijöiden johtamisen sovelluksia, joiden tavoitteena on tukea henkilöstöresurssien hallintaan liittyvää päätöksentekoa. Sovelluksissa käytetään digitaalisia työkaluja ja dataa, joilla mitataan ja arvioidaan työntekijän suoriutumista sekä raportoidaan siitä.

 • Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus

  Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus on monitieteistä tutkimusta, jota tehdään seuraavilla tieteenaloilla: ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, tekoäly, robotiikka, puheentunnistus ja sosiaalitieteet (psykologia, kognitiotiede, antropologia ja ergonomia).

K

 • Kinematiikka

  Klassisessa mekaniikassa kehitetty liikeoppi, jossa kuvaillaan pisteiden, kappaleiden (esineiden) ja kappalejärjestelmien (esineryhmien) geometrisesti mahdollista liikettä ottamatta kuitenkaan huomioon siihen liittyviä voimia (ts. liikkeiden syitä ja vaikutuksia).

 • Kognitiivinen tehtävä

  Tehtävä, jonka suorittaminen edellyttää monenlaisia tiedollisia prosesseja, kuten päätöksentekoa, hahmontunnistusta sekä puheeseen tai kieleen perustuvia toimintoja.

 • Koneoppiminen

  Koneoppiminen on tekoälytutkimuksen haara, jossa käsitellään sitä, miten tietokoneet voivat datan perusteella oppia, kehittyä ja parantaa itsenäisesti suorituskykyään ilman ihmisen väliintuloa.

 • Kyberturvallisuus

  Tietojärjestelmien ja verkkojen suojaaminen tietojen paljastamiselta ja varastamiselta taikka laitteiden ja ohjelmistojen vaurioittamiselta, tai sähköisen tiedon luvattomalta muuttamiselta sekä näiden järjestelmien ja verkkojen tuottamien palvelujen häiritsemiseltä tai palveluiden käyttäjien ohjaamisesta valepalveluihin.

L

 • Luottamus

  Luottamus voidaan määritellä asenteeksi, jonka mukaan jokin tekijä [automaatioteknologia, esim. kehittynyt robotiikka] auttaa saavuttamaan yksilön tavoitteen tilanteessa, johon liittyy epävarmuutta ja haavoittuvuutta.

M

 • Massadata

  Tietoaineisto, jolle tyypillistä on suuri määrä, jatkuva lisääntyminen ja muodon vaihtelevuus (strukturoitu ja strukturoimaton muoto, kuten tekstit) ja jota tekoälyyn perustuvat koneet usein käyttävät.

 • Materiaalia lisäävä valmistus

  Materiaalia lisäävä valmistus on nimensä mukaisesti tuotantomenetelmä, jossa erilaisia kappaleita valmistetaan lisäämällä materiaalia kerroksittain. Valmistuksessa käytetään dataa, CAD-ohjelmistoja tai 3D- esineskannereita. Vaikka termejä ”3D-tulostus” ja ”pikamallinnus” käytetään toisinaan kuvaamaan materiaalia lisäävää valmistusta, kumpikin prosessi on oikeastaan materiaalia lisäävän valmistuksen alatyyppi.

 • Miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (UAS)

  Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät koostuvat laitteen rungosta ja virtalähteestä, sen antureista, etäohjaajasta, ohjaustietokoneesta ja ohjaimista. Anturit keräävät tietoa laitteen ympäristöstä, ja laitetta liikutetaan ohjaimilla. Laitteen ohjaaja voi seurata laitteen liikkumista suorassa näköyhteydessä laitteeseen tai katsomalla laitteen välittämää reaaliaikaista videota.

O

 • Osaamisen kehittäminen

  Uusien taitojen hankkimis-/opettamisprosessi.

 • Osittain tai kokonaan automaattinen päätöksenteko

  Osittain automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät päätöksiä automaattisten tietokonealgoritmien (joissa joko hyödynnetään tai ei hyödynnetä tekoälyä) antamien tulosten tukemina. Automaattinen päätöksenteko taas tarkoittaa sitä, että tietokonealgoritmien annetaan tehdä päätöksiä täysin itsenäisesti.

P

 • Pelillistäminen

  Pelillistämisellä tarkoitetaan sitä, että peleistä tuttuja ideoita ja toimintamalleja (esim. välitavoitteiden saavuttamisesta palkitseminen) tuodaan työympäristöön ja työprosesseihin. Tavoitteena on houkutella työntekijä toimimaan työnantajan toivomalla tavalla tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Sillä voidaan edistää tiimien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, vähentää stressiä ja parantaa työntekijöiden yleistä tyytyväisyyttä työpaikkaan.

 • Pilvi

  Pilvi on ympäri maailmaa sijaitsevien, toisiinsa liitettyjen ja yhtenä ekosysteeminä toimivien etäpalvelinten verkosto. Palvelimille voidaan paitsi tallentaa dataa, siellä voidaan myös tuottaa ja hallita dataa sekä käyttää sovelluksia tai palveluita (esim. videoiden suoratoisto, selainsähköposti, tuottavuusohjelmisto tai sosiaalinen media). Tiedostot ja data ovat käytettävissä verkossa miltä tahansa laitteelta, jossa on internetyhteys.

 • Puettavat laitteet

  Puettavat laitteet ovat elektronisia kojeita, joissa on anturit ja laskentakapasiteettia (esim. älykelloja, datalaseja tai muita laitteita, joihin on asennettu antureita tai tunnistimia). Ne voidaan laittaa kehon eri osiin keräämään tietoa, jota syötetään muihin digitaalijärjestelmiin käsittelyä varten. Niitä voidaan käyttää fysiologisen ja psykologisen datan, kuten tunteiden, unen, liikkeiden, sykkeen, kehon lämpötilan ja verenpaineen, analysointiin sovelluksilla, jotka asennetaan joko varsinaiseen laitteeseen tai ulkoisiin laitteisiin, kuten pilvipalveluihin liitettyihin älypuhelimiin.

R

 • Radiotaajuustunnistus (RFID)

  Radiotaajuustunnistus on langatonta anturitekniikkaa, joka pohjautuu sähkömagneettisten signaalien havaitsemiseen. Se sisältää kolme komponenttia: antennin tai käämin, vastaanottimen (dekoodereineen) ja transponderin (RF-tunnisteen). [– –] Antenni lähettää tunnisteen aktivoivia radiosignaaleja, jolloin tunnisteesta voidaan lukea tietoa ja siihen voidaan tallentaa tietoa.

S

 • Syväoppiminen

  Koneoppimisen haara, jossa käytetään tekoälyyn perustuvia neuroverkkoja jäljittelemään ihmisaivoja ja parantamaan tekoälyn oppimiskykyä.

T

 • Tekoäly

  Tekoäly viittaa järjestelmiin, jotka pyrkivät suorittamaan toimintoja älykkäästi analysoimalla ympäristöään ja toimimalla osittain itsenäisesti. Tekoälyjärjestelmät voivat olla kokonaan ohjelmistopohjaisia ja toimia virtuaalimaailmassa (esimerkiksi äänikomennoilla ohjattavat digiapulaiset, kuva-analyysiohjelmistot, hakukoneet, puheen- ja kasvojentunnistusohjelmistot) tai laitteistojen osia (esimerkiksi kehittyneet robotit, itseohjautuvat autot, droonit tai esineiden internetin sovellukset).

 • Tekoälypohjainen toiminnan johtaminen (AIWM)

  Tällä tarkoitetaan toiminnan johtamisen järjestelmää, joka kerää dataa työtilasta, työntekijöistä ja heidän tekemästään työstä usein reaaliajassa. Data syötetään tekoälypohjaiseen malliin, joka tekee automaattisia tai osittain automaattisia päätöksiä tai antaa päätöksentekijöille tietoa työntekijöiden johtamiseen.

 • Tekoälypohjaiset ennustemallit

  Ennustavissa malleissa hyödynnetään tekoälyä tietojen analysointiin, jotta voidaan ennustaa tiettyjä työntekijöihin liittyviä tekijöitä (esimerkiksi sellaisia, joita käytetään ihmisanalytiikassa). Mallien avulla voidaan esimerkiksi ennustaa, ketkä työntekijöistä todennäköisimmin ovat lähdössä yrityksestä stressin, työuupumuksen tai motivaation puutteen seurauksena ja keihin johdon pitäisi sen vuoksi kiinnittää tavallista enemmän huomiota.

 • Teollisuusrobotti

  Teollisuusrobotti on automaattisesti ohjattava, uudelleenohjelmoitava ja yleiskäyttöinen laite. Sen voi ohjelmoida toimimaan kolmella tai useammalla akselilla, jotka voivat olla joko kiinteitä tai mobiileja.

 • Työn sisällön laadullinen köyhtyminen

  Jonkin työn tekemiseen tarvittavat taidot ja tiedot häviävät automaation myötä.

 • Työntekijöiden seuranta

  Työntekijöitä koskevan tiedon (esimerkiksi työntekijöiden sijainnista, hyvinvoinnista ja tämänhetkisestä tehtävästä) hankkimisen käytäntö, jonka tavoitteena on seurata suorituskykyä, ja varmistaa, etteivät työntekijät riko yrityksen toimintaperiaatteita, sekä tunnistaa terveysongelmia tai turvallisuusriskejä. Seurantatiedon kerääminen työntekijöistä voi aiheuttaa stressiä ja mielenterveysongelmia.
  Huom! Suomessa muun muassa yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki rajoittaa työntekijän henkilötietojen käsittelyä ja siten seurantaa ja valvontaa.

 • Työntekijöiden valvonta

  Yksityisyyteen puuttuva työntekijöiden seurantatapa, joka ulottuu myös vapaa-aikaan ja jossa seurataan esimerkiksi sosiaalisen median postauksia ja eri verkkosivuilla käyntejä tavoitteena kerätä työntekijöistä mahdollisimman paljon tietoa. Työntekijöiden valvontakäytännöt voivat aiheuttaa stressiä ja mielenterveysongelmia.
  Huom! Suomessa muun muassa yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki rajoittaa työntekijän henkilötietojen käsittelyä ja siten seurantaa ja valvontaa.

 • Työtä välittävä digitaalinen alusta

  Digitaalisella tekniikalla (myös mobiilisovelluksilla) toimiva verkkopalvelu tai markkinapaikka, jonka omistaa ja/tai jota operoi yritys. Alusta helpottaa alustatyöntekijän tarjoaman työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.
  Esimerkkejä tällaisista alustoista ovat Uber, Glovo, Wolt ja Task Rabbit.

U

 • Uudelleenkoulutus

  Uusien taitojen hankkimis-/oppimisprosessi.

 • Uudet työturvallisuuden ja työterveyden seurantajärjestelmät

  Uudet työturvallisuuden ja työterveyden seurantajärjestelmät keräävät ja analysoivat digitaalitekniikan avulla työntekijöistä ja/tai työympäristöstä dataa, jotta voidaan tunnistaa vaaroja, arvioida riskejä, ehkäistä ja/tai minimoida haittoja sekä edistää työturvallisuutta ja -terveyttä.

V

 • Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR)

  Virtuaalitodellisuus on tietokoneella luotu keinotekoinen ympäristö, joka simuloi reaalimaailman kokemusta. Lisätty todellisuus taas yhdistää reaalimaailman kokemuksia tietokoneella luotuun sisältöön. Lisätty todellisuus voidaan määritellä ”immersiiviseksi” tekniikaksi, jossa todellisen ja virtuaalisen maailman rajat hämärtyvät ja käyttäjän ja ympäristön välinen vuorovaikutus lisääntyy. Käyttötilanteessa lisätyn todellisuuden käyttäjät osoittavat laitteillaan (älypuhelimilla, puettavilla laitteilla tms.) objektiin, josta tuotetaan tietokonegrafiikalla elementtejä (2D tai 3D), joiden kanssa käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa.