Έκδοση


Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: ευκαιρίες και προκλήσεις

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την παρακολούθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αλλάζουν τους χώρους εργασίας. Τα έξυπνα συστήματα παρακολούθησης της ΕΑΥ μπορούν να εντοπίζουν και να μετρούν τα δεδομένα με πιο συστηματικό και συνολικά βελτιωμένο τρόπο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Εκτός του ότι συμβάλλουν στη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους, μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις βλαβερές συνέπειες των ατυχημάτων και να βελτιώσουν τη διερεύνηση και την αναφορά τους.

Οι εθνικές πολιτικές μπορούν να συμπληρώσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης και κατάρτισης στα διοικητικά στελέχη και τους εργαζομένους σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα συστήματα. Βοηθούν τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή παρακολούθηση της ΕΑΥ και να την υιοθετήσουν, με στόχο την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της ΕΑΥ και την ελαχιστοποίηση των δυνητικών μειονεκτημάτων που συνδέονται με τη χρήση τους.

Download pdf icon in: