Oświadczenie o ochronie prywatności


Część organizacyjna Agencji odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych

Andrew Smith, dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Cel przetwarzania danych

Na potrzeby sporządzania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z niniejszej strony internetowej podczas każdej wizyty na stronie internetowej tworzy się pliki dziennika zawierające zagregowane dane dotyczące m.in.: łącznej liczby odwiedzin, krajów pochodzenia użytkowników, czasu trwania sesji oraz ścieżki przebytej przez użytkowników w trakcie sesji.

Rodzaj przetwarzanych danych

Wspomniane pliki dziennika zawierają następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • adres IP użytkownika;
 • datę i godzinę odebrania wysłanego przez użytkownika żądania uzyskania dostępu do strony przez serwer WWW;
 • żądany URL;
 • powrotny kod HTTP przesłany wnioskodawcy (użytkownikowi);
 • czas przetwarzania przez osobę występującą z żądaniem;
 • ciąg agenta użytkownika osoby występującej z żądaniem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, z późniejszymi zmianami.

Legalność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (zwanego dalej rozporządzeniem (WE) nr 45/2001).

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych przyznaje się na podstawie roli i zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów (zasada ograniczonego dostępu):

 • należycie wyznaczonym pracownikom EU-OSHA;
 • zewnętrznym dostawcom hostującym serwer EU-OSHA;
 • w stosownych przypadkach, Wydziałowi Prawnemu, Sądowi do spraw Służby Publicznej, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Trybunałowi Obrachunkowemu, Służbie Audytu Wewnętrznego.

Wszyscy wspomniani powyżej odbiorcy są zobowiązani przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. EU-OSHA nie ujawni danych osobowych osobom trzecim. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych do celów handlowych związanych z marketingiem bezpośrednim.

Pliki cookie

Niniejsza strona internetowa będzie generowała sesyjne pliki cookie przy jej każdorazowym odwiedzeniu. Wspomniane pliki cookie są niezbędne do pomyślnego przeprowadzenia sesji. Zostaną one usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce użytkownika. Adres IP użytkownika nie jest przechowywany w żadnym pliku cookie. Pliki cookie są opatrzone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym umożliwiającym identyfikowanie sesji, który jest całkowicie anonimowy i który umożliwia rozpoczęcie sesji.

Niniejsza strona korzysta z Matomo, oprogramowania do generowania statystyk internetowych, który jest w całości przechowywany na serwerach EU-OSHA zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej. Matomo przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika, ale nie gromadzi żadnych danych osobowych. Anonimowy numer identyfikacyjny umożliwi oprogramowaniu Matomo zidentyfikowanie sesji użytkownika, przy czym należy podkreślić, że numer ten jest bezużyteczny dla innych podmiotów i nie może zostać wykorzystany do zidentyfikowania danego użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na śledzenie jego aktywności przez EU-OSHA za pomocą oprogramowania Matomo, może zrezygnować z Matomo, zaznaczając poniższe pole.

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika i nie można z nich korzystać w celu zidentyfikowania poszczególnych użytkowników.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do informacji o sobie, do ich poprawienia i zablokowania (gdy informacje są nieścisłe), żądania ich skasowania, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, w przypadkach przewidzianych w art. 13, 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt na adres: information@osha.europa.eu, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać „ochrona danych”.

Informacje o okresie przechowywania danych

Informacje zawarte w plikach dziennika są przechowywane przez 2 lata na serwerze EU-OSHA obsługiwanym przez dostawcę zewnętrznego zlokalizowanego w Unii Europejskiej.

Dane wykorzystywane przy przygotowywaniu anonimowych sprawozdań statystycznych będą przechowywane przez dłuższy okres.

Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Są to środki takie jak wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie komunikacji, a także fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje się dane osobowe.

Wniosek o udzielenie informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, osoby, których dane dotyczą, mogą przesłać wniosek do inspektora ochrony danych EU-OSHA na adres: dpo@osha.europa.eu.

Odwołanie do EIOD

Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do wniesienia odwołania do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: http://www.edps.europa.eu, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych odbyło się niezgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.