Έκδοση


Διοίκηση των εργαζομένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης - Από την ανάπτυξη της τεχνολογίας έως τον αντίκτυπό της στους εργαζομένους και στην ασφάλεια και την υγεία τους

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αλλάζει τη φύση της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Το έγγραφο χαρτογραφεί τις τεχνολογίες διοίκησης εργαζομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AIWM) και τη διείσδυσή τους στους διαφόρους τομείς, αναλύοντας τα δεδομένα και το περιεχόμενο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Προτείνει μια προσέγγιση βασιζόμενη σε μετρήσεις, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση του αντικτύπου των τεχνολογιών AIWM στο εργατικό δυναμικό, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Τα ευρήματα υποδεικνύουν τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι τεχνολογίες AIWM στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Είναι σημαντικό το ότι η έρευνα καταδεικνύει ότι μόνο ένα οριακό τμήμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προορίζονται για τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και υπογραμμίζει την έλλειψη εταιρικού ενδιαφέροντος για τη χρήση των τεχνολογιών αυτών στη βελτίωση της ΕΑΥ.

Download PDF file in: