Oznámení o ochraně osobních údajů


Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Andrew Smith, vedoucí odboru komunikace a propagace

Účel zpracování

Pro účely vytváření anonymních statistik o používání těchto internetových stránek je při každém přístupu na ně vytvořen soubor protokolu obsahující tato agregovaná data: celkový počet návštěv, země uživatelů, trvání relací a cesta sledovaná uživateli během relací.

Druh zpracovávaných údajů

Soubory protokolu obsahují tyto informace:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • IP adresu uživatele,
 • datum a čas, kdy požadavek uživatele na přístup na stránky zaznamenal webový server,
 • požadovanou adresu URL,
 • návratový kód HTTP poskytnutý žadateli (uživateli),
 • dobu zpracování žadatele,
 • identifikační řetězec prohlížeče žadatele.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v platném znění.

Zákonnost zpracování

Zpracování se řídí čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení (ES) č. 45/2001).

Příjemci údajů

Přístup k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to potřebné“):

 • řádně jmenovaným zaměstnancům agentury EU-OSHA,
 • externímu poskytovateli zajišťujícímu hosting serveru agentury EU-OSHA,
 • případně Právní službě, Soudu pro veřejnou službu, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), evropskému veřejnému ochránci práv, Evropskému účetnímu dvoru či Útvaru interního auditu.

Všichni výše uvedení příjemci jsou vázáni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Agentura EU-OSHA neposkytne osobní údaje třetím stranám. Agentura EU-OSHA nepředá osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

Soubory cookie

Tyto internetové stránky nastaví dočasné soubory cookie relace pokaždé, když je navštívíte. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro uskutečnění relace. Budou smazány, jakmile ukončíte relaci prohlížeče. V žádném souboru cookie není ukládána IP adresa uživatele. Soubory cookie mají jedinečné ID pro identifikaci relací, které je zcela anonymní a slouží k umožnění relace.

Tyto internetové stránky používají software Matomo pro generování webových statistik, který je v plném rozsahu hostován na serverech agentury EU-OSHA nacházejících se v Evropské unii. Aplikace Matomo uloží soubory cookie ve vašem počítači, ale nebude shromažďovat žádné osobní údaje. Anonymní ID umožní aplikaci Matomo identifikovat vaši relaci, toto ID však nemá pro nikoho jiného žádný význam a nelze je použít k identifikaci jednotlivého uživatele.

Jestliže nechcete, aby agentura EU-OSHA sledovala vaši činnost prostřednictvím aplikace Matomo, můžete vyjádřit výslovný nesouhlas s používáním aplikace Matomo kliknutím na odkaz v rámečku níže.

Soubory cookie neobsahují žádné osobní informace o vás a na jejich základě nelze identifikovat jednotlivého uživatele.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k informacím o nich, jejich opravu a blokování (v případě nepřesnosti údajů), právo požadovat jejich výmaz a právo vznést námitku proti jejich zpracování v případech uvedených v článcích 13, 14, 15, 16 a 18 nařízení (ES) č. 45/2001.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese information@osha.europa.eu a do předmětu uveďte „ochrana údajů“.

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Informace obsažené v souborech protokolu jsou uchovávány po dobu 2 let na serveru agentury EU-OSHA hostovaném externím poskytovatelem, který se nachází v Evropské unii.

Údaje sloužící k vytvoření anonymních statistických zpráv budou uchovávány po delší dobu.

Bezpečnostní opatření

Máme zavedena příslušná bezpečností opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami, sdělováním či mazáním údajů. Tato opatření zahrnují interní přezkumy postupů používaných při shromažďování, uchovávání a zpracování údajů a interní přezkumy bezpečnostních opatření, včetně náležitého šifrování komunikace a fyzických bezpečnostních opatření, která mají chránit před neoprávněným přístupem k systémům, v nichž osobní údaje uchováváme.

Žádost o informace

S žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EU-OSHA na adrese dpo@osha.europa.eu.

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů (http://www.edps.europa.eu), jestliže se domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.