Fallstudier


Arbetsmiljörisker i samband med distansprogrammeringsarbete som organiseras via digitala arbetsplattformar

Programmerarna utför uppgifter som att skriva och testa koder som inbegriper skrivbordsarbete och tung datoranvändning. De utsätts för flera fysiska och psykiska hälso- och säkerhetsrisker i sitt arbete. Dessa risker kan öka när arbetet utförs på distans.

I denna fallstudie undersöks distansprogrammeringsarbete som tillhandahålls via digitala arbetsplattformar. Den tar upp arbetsmiljörisker som de som utför denna typ av arbete utsätts för.

Den undersöker också om och hur sådana risker förebyggs och hanteras, med betoning på rutiner och åtgärder som genomförs via plattformar. Studien omfattar intervjuer med både arbetstagare och plattformar.

Download pdf icon in: