Publikationer


Avancerad robotteknik och automatisering: Viktiga överväganden för mänsklig interaktion och tillit

I takt med att arbetsplatsernas avancerade robottekniksystem blir alltmer autonoma, skiftar förhållandet mellan människa och robot från användning av teknik till interaktion med teknik. Kvaliteten på denna interaktion kan innebära både möjligheter och risker för arbetsmiljön. Hänsyn måste därför tas till robottekniksystemens specifika utformning.

Detta policydokument tar upp antropomorfisk robotteknisk formgivning, formgivningsprinciper för interaktion och vikten av öppenhet i interaktionen mellan människa och robot (HRI) i förhållande till arbetsmiljön. Det betonar även balansen av till interaktionen mellan människa och robot och faktorerna som påverkar denna tillit.

Sammanfattningsvis rekommenderar policydokumentet viktiga punkter som bör övervägas vid utformningen av robottekniksystem för att ge goda resultat som både beaktar arbetsmiljön och automatiserat utförande.

Download pdf icon in: