Publikācijas


Darbs digitālajā platformā un darba aizsardzība: pārskats

Arvien vairāk strādājošo tiek nodarbināti, izmantojot digitālās darba platformas. Šajā pārskatā ir definēts un raksturots darbs ar digitālo platformu un darbinieki, kā arī aplūkoti ar to saistītie darba aizsardzības (DA) riski, kas rodas, piemēram, digitālās uzraudzības, darba spiediena un nedrošības par darbu dēļ.

Ziņojumā uzsvērts, ka vairumam platformas darbinieku “pašnodarbināto” statuss nozīmē, ka viņus bieži neaizsargā ES vai dalībvalstu darba aizsardzības noteikumi, un tas ietekmē darba aizsardzības risku novēršanu un pārvaldību. Tiek apspriestas jaunas iniciatīvas un tiesību akti, kuru mērķis ir uzlabot darba apstākļus un aizsargāt platformas darbiniekus.

Download PDF file in: