Paziņojums par privātumu


Aģentūras organizatoriskā daļa, kuras uzdevums ir personas datu apstrāde

Andrew Smith, Sakaru un atbalsta grupas vadītājs

Datu apstrādes mērķis

Lai izveidotu anonīmu statistiku par šīs tīmekļa vietnes lietošanu, katram piekļuves momentam tīmekļa vietnei tiek izveidotas reģistrācijas datnes, kas satur šādus apkopotos datus: kopējais apmeklējumu skaits, lietotāju valstis, sesiju ilgums un ceļš, ko lietotāji sesiju laikā izmantojuši vietnē.

Apstrādāto datu veids

Šīs reģistrācijas datnes satur šādu informāciju:

 • Vārds un uzvārds
 • E-pasta adrese
 • lietotāja IP adrese;
 • datums un laiks, kad lietotāja pieprasījums piekļūt vietnei sasniedza tīmekļa serveri;
 • pieprasītais vietrādis URL;
 • HTTP atgrieztais kods, kas parādīts pieprasītājam (lietotājam);
 • pieprasītāja apstrādes laiks;
 • pieprasītāja lietotāja aģenta virkne.

Juridiskais pamats

Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, ar turpmākiem grozījumiem.

Datu apstrādes likumība

Datu apstrādes pamatā ir 5. panta a) punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (turpmāk Regula (EK) Nr. 45/2001).

Datu saņēmēji

Piekļuvi personas datiem piešķir, pamatojoties uz iesaistīto subjektu lomu un atbildību (princips “vajadzība pēc informācijas”):

 • pienācīgi ieceltam EU-OSHA personālam;
 • ārējam pakalpojumu sniedzējam, kurš uztur EU-OSHA serveri;
 • vajadzības gadījumā — Juridiskajam dienestam, Civildienesta tiesai, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Ombudam, Revīzijas palātai, Iekšējās revīzijas dienestam.

Visiem minētajiem saņēmējiem ir saistoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. EU-OSHA trešām personām personas datus neatklās. EU-OSHA neizpaudīs personas datus tiešas tirgdarbības vai komerciālos nolūkos.

Sīkdatnes

Šī tīmekļa vietne veidos pagaidu sesijas sīkdatnes, kad vien jūs apmeklēsiet vietni. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai atļautu sesiju. Kad jūs aizvērsiet savu pārlūkprogrammas sesiju, tās tiks izdzēstas. Nevienā sīkdatnē lietotāja IP adresi nesaglabā. Sīkdatnēm ir unikāls ID, lai identificētu sesijas, kas ir pilnībā anonīms sesijas iespējošanas nolūkā.

Šajā tīmekļa vietnē izmanto Matomo programmatūru, kas ģenerē tīmekļa statistiku, un to pilnībā uztur EU-OSHA serveros, kas atrodas Eiropas Savienībā. Matomo saglabās sīkdatnes jūsu datorā, bet personas datus nevāks. Anonīms ID ļaus Matomo identificēt jūsu sesiju, bet šis ID ir nenozīmīgs jebkuram citam un to nevar lietot, lai identificētu individuālu lietotāju.

Ja jūs nevēlaties, lai EU-OSHA izseko jūsu darbības caur Matomo, jūs varat atteikties no Matomo, noklikšķinot zemāk esošajā lodziņā.

Sīkdatnes nesatur nekādu personīgu informāciju par jums, un tās nevar izmantot, lai identificētu individuālu lietotāju.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt informācijai par sevi, to labot un bloķēt (ja dati nav pareizi), pieprasīt tās anulēšanu un iebilst pret tās apstrādi Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15., 16. un 18. pantā paredzētajos gadījumos.

Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi information@osha.europa.eu, un e-pasta ziņojuma priekšmetā iekļaujot vārdus “data protection” [datu aizsardzība].

Informācija par datu glabāšanas periodu

Reģistrācijas datnēs esošo informāciju glabā 2 gadus EU-OSHA serverī, ko uztur ārējo pakalpojumu sniedzējs un kas atrodas Eiropas Savienībā.

Datus anonīmu statistikas ziņojumu veidošanai uzglabās ilgāk.

Drošības pasākumi

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi datiem, to nesankcionētu pārveidošanu un datu atklāšanu vai iznīcināšanu. Tie ietver datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes prakses un drošības pasākumu iekšēju pārskatīšanu, kā arī saziņas atbilstošu šifrēšanu un fiziskus drošības pasākumus aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās glabājam personas datus.

Informācijas pieprasījums

Lai saņemtu papildu informāciju par savu personas datu apstrādi, datu subjekti var nosūtīt pieprasījumus EU-OSHA Datu aizsardzības inspektoram uz e-pasta adresi dpo@osha.europa.eu.

Vēršanās pie EDAU

Datu subjektiem jebkurā laikā ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: http://www.edps.europa.eu, ja viņi uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001.