Skup alata za kampanju

Ključni ciljevi kampanje

Imajte na umu ključne ciljeve svoje kampanje.

  • O problemima u području sigurnosti i zdravlja na radu te o njihovim uzrocima informirajte rukovoditelje, zaposlenike i osobe koje ih savjetuju o tim pitanjima, npr. medicinske stručnjake.
  • Ponudite praktična rješenja u obliku „oglednih primjera dobre prakse”.
  • Radnu snagu bolje upoznajte s relevantnim zakonodavstvom i potaknite organizacije da se usklade s njim.
  • Upozorite ljude na nove rizike i iznesite moguća rješenja.
  • Zatražite potporu za promjene zakonodavstva ili smjernica.
  • Sa svojom organizacijom zauzmite položaj autoriteta u području sigurnosti i zdravlja na radu i vrijednog partnera.
Key campaign objectives