Väljaanne


Kaugtöö soolise mõõtme uurimine: mõju tööohutusele ja -tervishoiule

Alates COVID-19 pandeemiast üha suurem üleminek kaugtööle ja hübriidtööle on tugevalt mõjutanud naisi. Aruteludokumendis käsitletakse ning tööohutuse ja -tervishoiu soolist mõõdet ning antakse ülevaade seonduvate õigusaktide arengust.

Tuvastatud uurimislüngad hõlmavad küberkiusamise soolist mõõdet, soolist ja ettevõtte tasandi tööohutuse ja -tervishoiu poliitikat ning soolise aspekti puudumist kaugtööga seotud tööohutuse ja -tervishoiu reguleerimisel. Dokumendis rõhutatakse, et sootundlikud sätted kaug- ja hübriidtöö valdkonnas võivad aidata kaasa naiste töö- ja eraelu tasakaalule ning tööturule integreerimisele.

Download pdf icon in: