Isikuandmete kaitse


Isikuandmete töötlemise eest vastutav agentuuri üksus

Andrew Smith, teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja

Andmetöötluse eesmärk

Veebilehe kasutamise anonüümse statistika koostamiseks luuakse iga veebilehele sisenemise kohta logifail, mis sisaldab järgmisi koondandmeid: külastuste koguarv, kasutajate riigid, seansi kestus ja kasutajate navigeerimine veebilehel seansi ajal.

Töödeldavate andmete liigid

Logifailid sisaldavad järgmisi elemente:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • kasutaja IP-aadress
 • kuupäev ja kellaaeg, mil kasutaja päring veebilehe külastamiseks jõudis veebiserverisse
 • soovitud URL
 • päringu esitajale (kasutajale) saadetud HTTP tagastuskood
 • päringu esitaja andmetöötlusaeg
 • päringu esitaja kasutajaagendi string.

Õiguslik alus

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti loomise kohta ja selle hilisemad muudatused.

Andmetöötluse seaduslikkus

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (edaspidi „määrus (EÜ) nr 45/2001“) artikli 5 punktile a.

Andmete saajad

Juurdepääs isikuandmetele antakse järgmistele töötlejatele nende rolli ja kohustuste alusel (teadmisvajaduse põhimõte):

 • asjakohase volitusega EU-OSHA töötajad
 • EU-OSHA serverit majutav väline teenuseosutaja
 • vajaduse korral õigusteenistus, Avaliku Teenistuse Kohus, Euroopa Andmekaitseinspektor, Euroopa Pettustevastane Amet, Euroopa Ombudsman, Euroopa Kontrollikoda, siseauditi talitus.

Kõigile eespool nimetatud teabesaajatele on siduv Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid otseturunduseks ärilistel eesmärkidel.

Küpsised

See veebileht saadab lehe külastamisel ajutisi küpsiseid. Küpsiseid on vaja seansi võimaldamiseks. Need kustutatakse veebilehitseja seansi lõppemisel. Küpsisesse ei salvestata kasutaja IP-aadressi. Küpsistel on seansi võimaldamise eesmärgil seansi tuvastamiseks kordumatu ja täisanonüümne tunnuskood.

Veebileht kasutab veebistatistika koostamise tarkvara Matomo, mida hostitakse täielikult Euroopa Liidus asuvates EU-OSHA serverites. Matomo salvestab küpsised teie arvutisse, kuid ei kogu isikuandmeid. Anonüümse tunnuskoodi abil saab Matomo tuvastada teie seansi, kuid seda tunnuskoodi ei saa keegi teine kasutada ja sellega ei saa tuvastada üksikkasutajat.

Kui te ei soovi, et EU-OSHA teie toiminguid Piwiku abil jälgiks, saate Piwiku kasutamisest loobuda, kui märgistate alloleva lahtri.

Küpsised ei sisalda teie isikuandmeid ja nende abil ei saa tuvastada üksikkasutajat.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on õigus tutvuda oma andmetega, neid parandada ja blokeerida (kui teave on ebatäpne), nõuda nende kustutamist ja esitada vastuväiteid nende töötlemise kohta juhtudel, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 13, 14, 15, 16 ja 18.

Kui teil on küsimusi või kaebusi oma isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise kohta, kirjutage meile aadressil information@osha.europa.eu ja märkige teemareale sõnad „data protection” (andmekaitse).

Isikuandmete säilitamistähtaeg

Logifailides sisalduvat teavet säilitatakse 2 aastat EU-OSHA serveris, mida haldab Euroopa Liidus paiknev väline teenuseosutaja.

Anonüümsete statistikaaruannete koostamiseks vajalikke andmeid säilitatakse kauem.

Turvameetmed

Kasutame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu või volitamata muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Nendeks on näiteks sisehindamine, millega hinnatakse andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid, samuti ohutusmeetmed, sh teabevahetuse asjakohane krüptimine, ja füüsilised turvameetmed, mis kaitsevad isikuandmete hoiusüsteeme volitamata juurdepääsu eest.

Teabenõue

Lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta saavad andmesubjektid EU-OSHA andmekaitseametnikult aadressil dpo@osha.europa.eu.

Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole

Andmesubjektidel on õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole aadressil http://www.edps.europa.eu, kui nad leiavad, et töötlemistoiming ei ole kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.