Publikationer


Psykisk ohälsa i ett digitaliserat arbetsliv: utmaningar, möjligheter och behov

Den här artikeln ger en översikt över hur arbetstagare med psykiska problem (med eller utan diagnos) hanterar arbete, teknik/digitalisering och relationer. Risken för stigmatisering gör det svårt för många arbetstagare med psykiska åkommor eller sjukdomar att öppet berätta om dem på arbetsplatsen. Därför bör arbetsgivarna främja en företagskultur som stöder konfidentialitet och förtroende.

Dessutom har covid-19-pandemin dels bidragit till digitaliseringens utbredning (främst i form av ), och dels orsakat en betydande ökning av antalet fall av psykisk sjukdom. I artikeln understryks behovet av skräddarsydda strategier, förtroendeskapande insatser, ett allmänt erkännande av dessa problem och lämpliga stödmekanismer på såväl rättslig som organisatorisk nivå. Det blir allt viktigare att främja forskningen på området för att se till att behoven hos arbetstagare med psykiska problem tillgodoses i dagens föränderliga arbetsliv.

Download PDF file in: