Publikationer


Arbetsmiljö vid arbete via digitala plattformar med lärdomar från förordningar, policyer, åtgärder och initiativ

Utbredningen av onlineplattformar som används för att matcha efterfrågan och utbudet på arbetskraft har snabbt ökat i EU under de senaste 10 åren. Reaktionerna på denna framväxande digitala plattformsekonomi var först begränsade och kom främst från företag, arbetstagare och deras representantorganisationer liksom från politiskt ansvariga på lokal och regional nivå. Sedan dess har fenomenet alltmer uppmärksammats på EU-nivå och medlemsstatsnivå, nu med mer betoning av arbetsvillkor och arbetsmiljö för arbetstagare på digitala plattformar.

I detta policydokument betonas de centrala resultaten och slutsatserna från en djupgående studie av arbetsmiljörelaterade förordningar, policyer, strategier, initiativ, åtgärder och program. Dokumentet bygger på fyra fallstudier, litteraturgranskning och samråd med EU-Oshas nationella kontaktpunkter.

Arbetsmiljörelaterade utmaningar och reaktioner på utforskas liksom utvecklingen i Spanien, Italien och Frankrike. Genom fyra centrala slutsatser för politiskt ansvariga och beslutsfattare framförs överväganden för ytterligare steg framåt samt konkreta rekommendationer för att förbättra arbetsmiljöproblem vid arbete via digitala plattformar.

Download pdf icon in: