Tietosuojaseloste


Henkilötietojen käsittelystä virastossa vastaa

viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkö Andrew Smith.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän verkkosivuston käytöstä laaditaan anonyymeja tilastoja, ja sitä varten jokainen verkkosivustolla käynti tallentuu lokitiedostoihin, jotka sisältävät seuraavat kokoomatiedot: käyntien kokonaismäärä, käyttäjien maat, istuntojen kesto ja käyttäjien istunnoissa seuraama reitti.

Käsiteltävien tietojen tyyppi

Kyseiset lokitiedostot sisältävät seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • käyttäjän IP-osoite
 • päivämäärä ja aika, jolloin käyttäjän verkkosivustolle pääsyä koskeva pyyntö on tullut verkkopalvelimeen
 • pyydetty URL-osoite
 • pyytäjälle (käyttäjälle) toimitettu HTTP-paluukoodi
 • pyytäjän käsittelyaika
 • pyytäjän käyttäjäagentin jono.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta, ja sen myöhemmät muutokset.

Käsittelyn laillisuus

Henkilötietojen käsittelyn perustana on yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (asetus (EY) N:o 45/2001) 5 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta.

Tietojen vastaanottajat

Lupa henkilötietojen käyttöön myönnetään seuraavien henkilöiden aseman ja tehtävien perusteella (tiedonsaantitarpeen periaate):

 • asianmukaisesti nimitetty EU-OSHAn henkilökunta
 • EU-OSHAn palvelinta hoitava ulkopuolinen palveluntarjoaja
 • oikeudellinen yksikkö, virkamiestuomioistuin, Euroopan tietosuojavaltuutettu, Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), Euroopan oikeusasiamies, tilintarkastustuomioistuin ja sisäinen tarkastus tarvittaessa.

Kaikkien edellä mainittujen vastaanottajien on noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. EU-OSHA ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. EU-OSHA ei luovuta henkilötietoja kaupalliseen suoramarkkinointiin.

Evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään väliaikaisia istuntoevästeitä aina, kun sivustolla käydään. Istunnon toimiminen edellyttää näitä evästeitä. Ne poistetaan, kun suljet istunnon selaimessasi. Käyttäjän IP-osoitetta ei tallenneta mihinkään evästeeseen. Evästeissä on istuntojen tunnistamista varten yksilöllinen ja täysin anonyymi tunnus, jotta istunto voidaan toteuttaa.

Tällä verkkosivustolla käytetään Piwikiä, kävijäseurantaohjelmistoa, jota hoidetaan kokonaan Euroopan unionissa sijaitsevilla EU-OSHAn palvelimilla. Matomo tallentaa evästeet tietokoneellesi, mutta henkilötietoja ei kerätä. Matomo pystyy tunnistamaan istuntosi anonyymin tunnuksen avulla. Tunnus on merkityksetön kaikille muille, eikä sitä voida käyttää yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen.

Jos et halua EU-OSHAn seuraavan toimiasi Piwikin avulla, voit kieltää Piwikin käytön napsauttamalla jäljempänä olevaa kenttää.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, eikä niiden avulla voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada, oikaista ja suojata itseään koskevat tiedot (jos ne ovat virheelliset), pyytää niiden poistamista ja vastustaa niiden käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2001 13, 14, 15, 16 ja 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä tai käytöstä, ota yhteyttä osoitteeseen information@osha.europa.eu. Sisällytä viestin aiheeseen sanat ”data protection” (tietosuoja).

Tietojen säilytysaika

Lokitiedostojen sisältämiä tietoja säilytetään kaksi vuotta EU-OSHAn palvelimella, jota hoitaa Euroopan unionissa sijaitseva ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Anonyymien tilastoselvitysten laatimiseen käytettäviä tietoja säilytetään kauemmin.

Turvallisuustoimenpiteet

Suojaamme tiedot asianmukaisin turvallisuustoimenpitein luvattomalta käytöltä tai luvattomalta muuttamiselta, paljastamiselta tai poistamiselta. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa tietojen keruu-, varastointi- ja käsittelykäytäntöjen ja turvallisuustoimenpiteiden sisäiset tarkastukset. Ne sisältävät viestinnän asianmukaisen salaamisen ja fyysiset turvallisuustoimenpiteet, joilla estetään luvaton pääsy järjestelmiin, joissa henkilötietoja säilytetään.

Tietojensaantia koskeva pyyntö

Rekisteröidyt voivat pyytää lisätietoja heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä EU-OSHAn tietosuojavastaavalta osoitteesta dpo@osha.europa.eu.

Asian saattaminen Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Rekisteröidyillä on oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun (http://www.edps.europa.eu) käsiteltäväksi, jos he katsovat, ettei tietojen käsittely ole asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaista.