Casestudy‘s


Maatregelen van arbeids- en socialezekerheidsinspecties ter verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk voor platformwerkers

Werk via digitale platformen doet uitdagingen rijzen voor arbeidsregels en voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), alsook voor het toezicht daarop en de handhaving ervan. Die uitdagingen hebben gevolgen voor het werk van arbeids- en socialezekerheidsinspecties, alsook voor de arbeidssituatie en de werkomstandigheden van platformwerkers.

Deze casestudy biedt inzicht in de rollen en activiteiten van arbeids- en socialezekerheidsinspecties op VGW-gebied bij . In het verslag worden nader gekeken naar initiatieven van de inspectiediensten in België, Spanje en Polen, en wordt ingegaan op de lessen die kunnen worden geleerd van de problemen die deze diensten hebben ondervonden en de strategieën die zij hebben ontwikkeld om die problemen aan te pakken.

Er wordt aandacht besteed aan de implicaties voor de beleidsvorming, waarbij de nadruk wordt gelegd op de belangrijkste aspecten van hardnekkige kernproblemen, zoals de onduidelijke arbeidssituatie van platformwerkers. Gecoördineerde maatregelen, bewustmaking, capaciteitsopbouw en het opleiden van inspecteurs behoren tot de goede praktijken die de lidstaten als voorbeeld kunnen nemen.

Download pdf icon in: