Juridische mededeling


Disclaimer

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over zijn activiteiten te verbeteren en een instrument te bieden voor informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Wij streven ernaar te waarborgen dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Eventuele onjuistheden waarop wij worden gewezen, zullen wij trachten te verbeteren. Het Agentschap kan evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard, en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk alomvattend, nauwkeurig, volledig of bijgewerkt;
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover het Agentschap geen zeggenschap heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid aanvaardt;
  • geen vakkundig of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in bestanden of formaten zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Het Agentschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze mededeling wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Agentschap te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De vertalingen worden verzorgd door het Vertaalbureau (Luxemburg), op basis van de oorspronkelijke Engelse tekst.

 

Verklaring inzake auteursrecht

© Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Overneming met bronvermelding toegestaan, tenzij anderszins aangegeven.
Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.