Teisės aktai


Rizika, kylanti dėl skaitmeninimo darbo vietoje, patenka į DSS pagrindų direktyvos taikymo sritį. Taip siekiama apsaugoti žmones nuo su darbu susijusios rizikos ir nustatyti darbdavio atsakomybę už darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą.

Kai kurie rizikos veiksniai taip pat aptariami konkrečiose direktyvose:

yra susijusi su įrangos ir prietaisų technine priežiūra

nagrinėjami darbo laiko organizavimo klausimai

nustatoma darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistema

Dirbtinio intelekto srityje ES pasiūlė ir pradėjo įgyvendinti keletą teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų: