Privacyverklaring


De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Voorlichting en PR

Doel van de verwerking

Met het oog op de opstelling van anonieme statistieken over het gebruik van deze website, worden voor elke toegang tot de website logbestanden aangelegd met daarin de volgende geaggregeerde gegevens: het totale aantal bezoeken, de landen van de gebruikers, de duur van de sessies en het pad dat de gebruikers tijdens de sessies hebben gevolgd.

Type verwerkte gegevens

Deze logbestanden bevatten de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • De datum en het tijdstip waarop het verzoek van de gebruiker om toegang tot de website door de webserver werd ontvangen
 • De opgevraagde URL
 • De HTTP-returncode die aan de verzoeker wordt verstuurd (de gebruiker)
 • De verwerkingstijd van de verzoeker
 • De tekenreeks van de verzoeker.

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

Rechtmatige verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Verordening (EG) nr. 45/2001”).

Ontvangers van de gegevens

Aan de volgende personen wordt overeenkomstig de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (“need to know”-beginsel) toegang tot persoonsgegevens verleend:

 • volgens de voorschriften aangewezen personeelsleden van EU-OSHA;
 • externe provider die de server van EU-OSHA host;
 • Juridische Dienst, het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de Europese Ombudsman, de Europese Rekenkamer, de dienst Interne Audit, voor zover van toepassing.

Alle hierboven genoemde betrokkenen zijn gebonden aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

Cookies

Deze website plaatst tijdelijke sessiecookies telkens wanneer u de website bezoekt. Deze cookies zijn nodig om de sessie mogelijk te maken. Ze worden verwijderd zodra u de browsersessie beëindigt. Het IP-adres van de gebruiker wordt niet in een cookie opgeslagen. Cookies hebben een unieke ID om de sessies te identificeren. Deze ID is volstrekt anoniem en dient enkel om de sessie mogelijk te maken.

Deze website maakt gebruik van Matomo. Deze software om webstatistieken te genereren wordt volledig gehost op servers van EU-OSHA, die zich binnen de Europese Unie bevinden. Matomo laat cookies op uw computer achter, maar verzamelt geen persoonsgegevens. Met behulp van een anonieme ID kan Matomo uw sessie identificeren. Deze ID heeft echter geen betekenis voor anderen en kan niet gebruikt worden om een individuele gebruiker te identificeren.

Als u niet wilt dat EU-OSHA uw activiteiten via Matomo volgt, kunt u dit aangeven door het onderstaand vakje aan te klikken.

Cookies bevatten geen persoonsgegevens over u en kunnen ook niet tot een individuele gebruiker worden herleid.

Rechten van de betrokkene

Personen op wie die gegevens betrekking hebben, hebben recht van toegang tot hun gegevens, recht om hun gegevens te rectificeren en af te schermen (indien de gegevens onnauwkeurig zijn), recht om te verzoeken om het wissen van gegevens en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens in de gevallen als voorzien in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Indien u vragen of klachten hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: information@osha.europa.eu. Vermeld de woorden “data protection” in de onderwerpregel.

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

De informatie in de logbestanden wordt twee jaar bewaard op de server van EU-OSHA, die wordt gehost door een in de Europese Unie gevestigde externe provider.

Gegevens voor het opstellen van anonieme statistische rapporten worden langer bewaard.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of wijziging, bekendmaking of vernietiging. Die maatregelen bestaan onder meer uit interne beoordelingen van onze praktijken en beveiligingsmaatregelen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, met inbegrip van een passende versleuteling van gegevens en fysieke maatregelen om systemen waarin wij persoonsgegevens bewaren te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Verzoek om informatie

Betrokkenen kunnen voor meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA via: dpo@osha.europa.eu.

Verhaal bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Betrokkenen hebben het recht om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming aan te schrijven: http://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben plaatsgevonden.