Lovgivning


Risici som følge af digitalisering på arbejdspladsen er omfattet af anvendelsesområdet for rammedirektivet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Målet er at beskytte arbejdstagere mod arbejdsrelaterede risici og fastlægge arbejdsgiveres ansvar for at sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Nogle risici bekæmpes desuden ved hjælp af særdirektiver:

vedrører vedligeholdelse af installationer og anordninger

omhandler tilrettelæggelse af arbejdstid

fastlægger en ramme for information og høring af arbejdstagerne

På området kunstig intelligens har EU foreslået og indført en række lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige initiativer: